Szólád Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
rendeletei


Szólád Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
üléséről készült jegyzőkönyvek


Közérdekű adatok

Helyi esélyegyenlőségi
program


Szóládi Kulturális Egyesület

Adatkezelési tájékoztató

Á L L Á S H I R D E T É S

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdése alapján
Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete álláshirdetést tesz közzé Szólád község területén működő Falugondnoki Szolgálatnál falugondnoki munkakör betöltésének lehetőségéről

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Próbaidő tartama: 3 hónap
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő heti 40 óra
A munkavégzés helye: 8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 32.

A munkakörbe tartozó feladatok: 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 39. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatok Szólád település közigazgatási területén.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000. (XII.26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Kinevezési feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség, falugondnoki alapképzettség vagy a képzettség megszerzésének vállalása
 • B kategóriás vezetői engedély, 3 év gépkocsivezetői gyakorlat
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • alapszintű számítógépes ismeretek

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szólád községben lévő lakóhely vagy tartózkodási hely, helyismeret
 • műszaki szakmacsoportba tartozó középfokú szakképesítés
 • önálló munkavégzési és szervezési képesség
 • jó szintű kommunikációs készség, szociális érzékenység

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget és szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat a falugondnoki képzettség megszerzésének vállalásáról
 • érvényes gépjárművezetői engedély másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott foglalkoztatási követelmények teljesüléséről
 • a benyújtott iratokban foglalt személyes adatoknak a kinevezési eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásról szóló nyilatkozat
 • nyilatkozat arról, hogy kéri-e a személyét érintő kinevezés ügyében zárt ülés tartását

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. december 1. napjától tölthető be.
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2021. november 19.

A munkakörrel kapcsolatban további információt Mikóné Fejes Ibolya nyújt a 84-540-336-os telefonszámon.
A jelentkezés benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen egy példányban a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz ( 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u.1.)

A jelentkezések elbírálásának módja, rendje: A jelentkezéseket Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete bírálja el személyes meghallgatást követően, a meghallgatás és az írásbeli dokumentumok alapján.

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2021. november 30.

TÁJÉKOZTATÓ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL

Szólád Község Önkormányzat Képviselő-testülete természetbeni juttatásként az arra rászoruló személyek részére térítésmentesen tűzifát biztosít.

Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult, az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén, háztartásonként 1,00 – 5,00 m3 mennyiség erejéig az, akinek

a.) háztartásában az együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85. 500,- Ft) és a háztartás tagjainak egyikének sincs vagyona.
b.) nyilatkozata szerint fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.


A kérelem elbírálása során előnyt élvez az, aki a fent meghatározott feltételek teljesülése esetén
a) aktív korúak ellátásában,
b) időskorúak járadékában,
c)  lakhatási települési támogatásban részesül, vagy
d) családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A támogatást egy lakóingatlanra egy személy igényelheti, függetlenül a lakóingatlanban élő személyek és háztartások számától.

A szociális célú tűzifa igénylésre vonatkozó kérelmet a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban vagy Szólád Község Önkormányzatánál lehet benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell a háztartásban együtt élők egy havi nettó jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatot.

A szociális célú tűzifa igénylésre irányuló kérelmeket legkésőbb

2021. november 15. napjáig lehet benyújtani.
A határidő elmulasztása jogvesztő!


 A szociális célú tűzifa támogatásnak a jogosult részére történő kiszállításáról az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.
A szociális célú tűzifa támogatás kiszállításakor, annak átvételét a jogosult aláírásával átvételi elismervényen köteles igazolni.

                            Szólád Község Képviselő-testülete

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Szólád Község Önkormányzata a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához csatlakozott.

Részletek

Az „A” típusú pályázatra azok a szóládi lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek akik:
Felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

További részletek:
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A „B” típusú pályázatra azok a szóládi lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek akik:
2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

További részletek:
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

2021. szeptember 13-tól tovább folytatódnak a Balatonföldvári Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda által

működtetett ingyenes mozgásprogramok. 

Szóládon az alábbi mozgásprogramok működnek heti rendszerességgel:

           - ZUMBA - csütörtökönként 17.30 – 18.30-ig.

 Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

TÁJÉKOZTATÁS

1. A szóládi lakóhellyel rendelkező óvodás gyermekek és általános iskolai tanulók részére 30. 000 Ft/fő összegű tanévkezdési települési támogatást biztosít.

A támogatás a költséget viselő szülő részére 2021. augusztus 25-én (szerda) 08.00 – 15.00 óráig, 
augusztus 26-án (csütörtök) 8.00 – 15.00 óráig, augusztus 27-én (péntek) 8.00 – 12.00 óráig
Szólád Község Polgármesteri Hivatalában kerül kifizetésre.

2. A középfokú és felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók és hallgatók részére 30. 000 Ft/fő összegű tanévkezdési települési támogatást biztosít.

A támogatás a költséget viselő szülő vagy a nagykorú jogosult részére kerül kifizetésre, a jogviszony fennállásáról szóló igazolás benyújtását követően.

                                           
Szólád Község Képviselőtestülete

Felnőtt háziorvosi praxisunk - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által megküldött javaslat alapján kialakított- ellátási rendje 2021.06.18-tól.

31/2021. (VII. 7.) EMMI rendelet szerint - az egészségügyi vészhelyzet megszűnése után is -

1. § (1) Egészségügyi intézményben - a (2)-(4) bekezdés szerinti kivétellel - mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot vagy textil, illetve más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

3) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személy nem köteles maszkot viselni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08:00 – 09:00 Telemedicinális ellátás: hívható Dr Hódi István, 30/9621-133.
(Ebben az időszakban elsősorban a PRAXISUNKBA TARTOZÓ betegeink hívását várjuk.)

09:00 – 11:00 Hagyományos betegellátás vizsgálatra előjegyzett betegeink számára a balatonszárszói és szóládi rendelőkben.
(EZ IDŐ ALATT A TELEFONHÍVÁSOK MELLŐZÉSÉT KÉRJÜK !!!!)
 
11:00 – 12:00 Telemedicinális ellátás: telefonon ill. Viberen hívható Dr. Hódi István, 30/9621-133.
 (Ebben az időszakban elsősorban az AMBULÁNS betegeink hívását várjuk)
 
12:00 – 13:00 Receptkérés és vizsgálatra időpontkérés: Tel. 84/362-778,
 
13:00 – 16:00 Bejelentkezett dolgozók üzemorvosi ellátása, e-mailek megválaszolása, receptírás, on-line tanácsadás, -egészségnevelés.

-----------------------------------------------------------------------------------------

A RENDELÉSEN ELŐZETES IDŐPONTFOGALÁS NÉLKÜL JELENTKEZŐKET - A SÜRGŐS/ÉLETVESZÉLYES ESETEK KIVÉTELÉVEL - CSAK A BEJELENTKEZETT BETEGEK ELLÁTÁSA UTÁN TUDJUK FOGADNI  A RENDELÉSI IDŐ VÉGÉIG!!!
 
Rendszeresen szedett gyógyszerek felírásának kérése: 12:00 – 13:00 között a 84/362-778-s telefonszámon vagy időkorlátozás nélkül a gyogyszerem@gmail.com e-mail címen.
 
Baleset illetve heveny rosszullét esetén segélykérés vagy mentő hívás a 112 telefonszámon javasolt illetve Siófokon a városi kórház Sürgősségi Osztálya beutaló nélkül is fogadja a heveny ellátásra szoruló betegeket 0-24 óráig.
 
Balatonföldváron ügyelet a 84/340-113 számon érhető el.
 
Az ügyeleti idő hétköznap 16:00 – 08:00-ig, ünnepnap 00:00 – 24:00-ig tart.
 
Üzemorvosi vizsgálatra időpontkérés hétköznap 08:00 - 09:00 óráig a 30/415-1569 telefonszámon.
 
Dr Hódi István c. főorvos.

TÁ J É K O Z T A T Á S
TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2021.(VI.28.) kt. határozatával

1. A szóládi lakóhellyel rendelkező óvodás gyermekek és általános iskolai tanulók részére 30. 000 Ft/fő összegű tanévkezdési települési támogatást biztosít.

2. A szóládi lakóhellyel rendelkező középfokú tanulmányokat folytató iskolarendszerű, nappali tagozatos képzés keretében folytató tanulók és az első diploma megszerzésére irányuló felsőfokú tanulmányokat folytató iskolarendszerű, nappali tagozatos képzés keretében folytató hallgatók részére 30. 000 Ft/fő összegű tanévkezdési települési támogatást biztosít.

A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét (285. 000 Ft)

A jogosultság feltételeinek igazolása családban az egy főre jutó jövedelemre vonatkozó nyilatkozat megtételével, a személyi – és lakcím igazolvány bemutatásával, továbbá a középfokú és felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók esetében az iskolalátogatási bizonyítvány csatolásával történik.

Nyilatkozat nyomtatvány elérhető a www.szolad.hu weboldalon itt, valamint Szólád Önkormányzat Polgármesteri hivatalában.


 


                        Szólád Község Képviselőtestülete
 

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Készült 2021. március 30. napján 10,00 órai kezdettel Szólád Község Önkormányzata hivatali helyiségében ( 8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 32. )

Szólád Község Önkormányzatának tulajdonát képező szóládi 259/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában közzétett pályázati hirdetményre beérkezett ajánlatok bontásáról. A pályázat tartását elrendelő határozat száma: Szólád Község Önkormányzata polgármesterének 3/2021.(II.9.) polgármesteri határozata.

A teljes jegyzőkönyv itt érhető el.

P Á L Y Á Z A T I   H I R D E T M É N Y

Szólád Község Önkormányzatának tulajdonát képező szóládi 259/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése

1.) A pályázat kiírójának neve, székhelye:
Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 32.

A pályázat tartását elrendelő határozat száma: Szólád Község Önkormányzata polgármesterének 3/2021.(II.9.) polgármesteri határozata

2.) Az ingatlan címe, helyrajzi száma, nagysága, műszaki és egyéb jellemzői:
- megnevezése: kivett óvoda ( két épület ) és udvar
- természetben 8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 40. szám alatt található
- Szólád belterület 259/1 hrsz.
- telek alapterülete: 1474 m2
- építmények összes nettó alapterülete: 263 m2

3.)  A pályázat célja: nyilvános pályázat útján való értékesítés

 További részletek itt olvashatók.

Beszámoló projekt megvalósításáról

Kedvezményezett neve: Szólád Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 8625 Szólád, Kossuth u. 32.
MFP azonosító: 1003791592
Támogatási konstrukció: MFP-AEE/2020 ("Orvosi eszköz - 2020”)
Projekt címe: Orvosi eszközök beszerzése Szólád községben
Támogatói okirat azonosító: 3089077505
A szerződött támogatás összege: 2 995 384 Ft
A projekt összköltsége: 2 995 400 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt megvalósítás kezdete: 2020.07.23.
Projekt megvalósítás befejezése: 2020.11.05.

További információk itt olvashatóak.

TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSÉRŐL

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL ÉS A HÁZSZÁMOZÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ÉRTELMÉBEN SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATJA A LAKOSSÁGOT, HOGY A 138 HRSZ-Ú, KÖZÚT MEGJELÖLÉSŰ INGATLAN ÉS A 077 HRSZ-Ú, SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT MEGJELÖLÉSŰ INGATLAN RETESZ-DOMBI UTCÁNAK VALÓ ELNEVEZÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS VAN FOLYAMATBAN A KÉPVISELŐTESTÜLET ELŐTT.

AZ ERRE VONATKOZÓ ELŐTERJESZTÉST ITT OLVASHATJÁK.

ÉSZREVÉTELEIKET 2020. OKTÓBER 15. NAPJÁIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE VÁRJUK: ALJEGYZO@BALATONFOLDVAR.HU

TÁJÉKOZTATÓ KUTAK FENNMARADÁSÁRÓL!

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv) 28. §-a értelmében vízkivételt biztosító ásott, illetve fúrt kút létesítéséhez és az üzemeltetéséhez engedély szükséges.

A létesítési engedély nélküli kutak utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 24. § (1) bekezdés aa) pontja alapján a jegyző engedélye szükséges az olyan kút fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,”.

A Vgtv. 29. § (7) bekezdése értelmében, az engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak fennmaradási és üzemeltetési engedélyezése során mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

A kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz, a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő kérelem nyomtatvány megtalálható és letölthető
www.balatonfoldvar.hu honlapon, a letölthető dokumentumok/kérelmek címszó alatt.

Balatonföldvár, 2020. július 23.

                        Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Támogatási szerződés száma:    TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00007
Kedvezményezett: Szólád Községi Önkormányzat
A projekt címe: A Szóládi Magvető Református Óvoda fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 30.000.000,- Ft
A projekt összköltsége: 30.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.26
A projektazonosító száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00007

A Szóládi Magvető Református Óvoda 2015 nyarán felújításra került, azonban az ekkor történt korszerűsítés alkalmával forráshiány miatt az óvoda megfelelő működéséhez szükséges helyiség kialakítása és az épület energetikai korszerűsítése elmaradt.

A TOP pályázati program keretében a fenti számú projekt került megvalósításra.

A projekt keretében kialakításra került egy 60m2 nagyságú tornaterem, egy a jogszabályi előírásoknak megfelelő 18m2 vezetői iroda, az épület akadálymentesítésre került, illetve szociális helyiség kerültek kialakításra.

Az épületbővítmény energetikai szempontból a kor követelményeinek megfelelő megoldásokat tartalmaz, mennyezeti és lábazati hőszigetelésre is sor került.

A beltéri fejlesztéseken túl, kültéri fejlesztések is készülnek, akadálymentes parkoló és járda készül, az óvoda udvara kétszeres nagyságúra növekedett és a szomszédos utca felől is megközelíthetővé vált.

Beszámoló projekt megvalósulásáról

Tisztelt Pacienseink!

Orvosi  vizsgálathoz előzetes online vagy telefonos időpont foglalás szükséges!

Időpont foglalás

e-mail:
gyogyszerem@gmail.com
Tel.: 84/362-778  /12 és 13 óra között./

---------------------------------------------

Sürgős esetben a betegek beutaló nélkül közvetlenül a Siófok kórház sürgősségi osztályán
/Siófok, Semmelweis u. 1./ is ellátást kaphatnak!

Üdülő betegeink rendszeresen szedett gyógyszereiket saját háziorvosukat telefonon megkérve is felírathatják, majd bármelyik patikában TAJ kártyájukkal kiválthatják!!!

Dr. Hódi István
főorvos

A Nemzeti Földügyi Központ hirdetménye
3Ha alatti földterületek értékesítésére

http://epr.nfk.gov.hu/palyazat-E10a/

 

Képviselői tájékoztató

Tájékoztató az önkormányzati képviselők 2019-ben végzett tevékenységéről.

Polgármesteri fogadóóra: hétfőnként 9 - 11 óráig

Ha valakinek nem megfelelő az időpont, akkor kérem, hogy a hivatalban egyeztetni szíveskedjen!

Tisztelt lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi Körzeti Megbízott telefonszáma
a következő:

FEJES-RICHTER ZSUZSANNA FŐTÖRZSŐRMESTER:
30/470-4224

Balatonföldvári Járőr telefonszáma: (Éjjel-Nappal)
20/448-7941

  Dr. Merényi Éva gyermekorvos
  rendelési ideje
2018. január 1-től:
 

Balatonszárszó

Rendelés:
Hétfő: 08.30 – 10.30
Kedd: 08.30 – 10.30   
Szerda: 10.00 – 11.30
Csütörtök:  08.30 – 10.30      
Péntek: 08.30 – 10.30

Balatonszemes
Rendelés:
Hétfő: 10.30 – 12.00
Kedd: 11.30 – 12.30
Szerda: 08.30 – 10.00
Csütörtök: 10.30 – 12.00
Péntek: 10.30 – 12.00

Szólád: 
minden hónap 2. kedd 11.00 – 11.30

Balatonőszöd:
minden hónap 4. kedd 11.00 – 11.30

Egyéb szálláshely nyilvántartás

A 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján vezetett szálláshely nyilvántartás adatai.

TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSÉRŐL

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet értelmében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 344 hrsz-ú, közút megjelölésű ingatlan Nezdei útnak való elnevezésére irányuló eljárás van folyamatban a képviselőtestület előtt.

Az erre vonatkozó előterjesztést ITT olvashatják.

Észrevételeiket a következő címre várjuk: titkarsag@balatonfoldvar.hu
 

Sajtóközlemény

2015. augusztus 31-én zárult a Szólád Községi Önkormányzat, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0400 kódszámú „Napelemes rendszerek telepítése Szólád Községben” című projektje, amely mintegy 15,4 millió forintból valósult meg.

A község vezetése elkötelezett a megújuló energiaforrások minél nagyobb mértékű használata mellett. Céljuk egy olyan energiatakarékos és környezettudatos beruházás megvalósítása volt, amely során az önkormányzat két épületében megújuló energiaforrás hasznosításával csökkenteni tudja energiafelhasználását.

A projekt keretében a Konyha – Könyvtár, és a Faluház épületére napelemes rendszer került telepítésre. A Konyha – Könyvtár épületén 17 kW-os, a Faluház épületére pedig egy 5 kW-os napelemes rendszert, összesen 88 db napelem táblát helyeztek üzembe. A község önkormányzata a projekt megvalósításával biztosította, hogy a két épület energiahatékonyság szempontjából jelentősen javuljon és ezzel a működésével kapcsolatos költségek csökkentését érje el.

A projekt hatásaként az üvegházhatású gázok kibocsátása évente 22,622 tonnával csökken, illetve a megújuló energiahordozók felhasználása évente 87,120 GJ-lal nő. A projekt az energiatakarékosság mellett a környezetre is kedvező hatással bír.

A sikeres projekt után Szólád község vezetősége bízik abban, hogy a hozzá hasonló adottságokkal rendelkezo települések példát vesznek majd róla és nyitottabbak lesznek az olcsóbb és környezetkímélőbb technológiák alkalmazására.

A projekt megvalósulásával jelentos mértékben hozzájárul az ország 2020-as célkituzéseihez a megújuló energiahordozók hasznosításának növelése területén.

Kedvezményezett neve: Szólád Község Önkormányzata
A projekt összköltsége: 15 422 242 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A támogatás összege: 15 422 242 Ft

Letölthető változat

 

Turul Fogadó és Kultterasz

2015 májusától nyitva tart. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Nyitvatartási idő: 11.00- 22.00 -ig

Szolgáltatások:

 • Alakart és Menü. Menü : 890 Ft. A éb B menüből lehet választani.
 • Rendezvények lebonyolítását vállalják.

Telefon: 06 30/958 7840

Kedves Barátaim!

Ebben az évben is megkeresem gyülekezetünk tagjait, valamint gyülekezetünk barátait azzal a kéréssel, hogy – amennyiben tehetik és támogatandónak is ítélik – adójuk úgynevezett második 1 %-ával támogassák gyülekezetünk alapítványát, a Szóládi Jó Szó Református Gyülekezeti Alapítványt.
 
Az egész közösségünk nevében,
köszönettel és szeretettel:  

Hajdú Zoltán Levente
református lelkipásztor