Október 23.
Emlékezés az
'56-os forradalom
hőseire


 

Hírlevél
Feliratkozás:

 

Helyi esélyegyenlőségi
program

Szóládi Kulturális Egyesület

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSÉRE

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1999. évi XLIII. törvény ( a továbbiakban: Törvény ) és a végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet ( a továbbiakban Korm. rendelet ) alapján - pályázatot ír ki a tulajdonában lévő, 254 hrsz-ú, Szólád Vadvirág utcai, 9844 m2 alapterületű köztemető, kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében történő üzemeltetésére.

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2017. január 1 – 2026. december 31. napjáig, 10 év határozott időtartamra jöhet létre. Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a Törvényben és a Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.

A pályázathoz az alábbi mellékletek kell csatolni:
- igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a Törvényben és a Korm. rendeletben meghatározott üzemeltetőre vonatkozó szakmai, pénzügyi és egyéb feltételekkel,
- a temetkezési szolgáltatás végzésére jogosító engedély,
- a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata és képviselőjének aláírási címpéldánya,
- nemleges adóigazolás a Nemzeti Adó és Vámhivataltól, vagy a köztartozásmentes adatbázisból, továbbá a helyi adóhatóságtól,
- a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban,
- a temetkezési szolgáltatási tevékenység 2016. évben alkalmazott árjegyzéke,
- a pályázó mutassa be:
- a feladat ellátáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételeket,
- a temetőben tervezett fejlesztésekre vonatkozó elképzeléseket,
- a temetésfelvétel és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás módját.

A pályázat nyertese a temető üzemeltetése körében köteles ellátni a Törvény 16. §-ában meghatározott feladatokat az alábbiak szerint:
- biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást,
- biztosítja a ravatalozó, tárolók, hűtők ( boncoló helyiség ), valamint a temető egyéb közcélú létesítménye (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat, fizeti az elektromos áram díját,
- gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását,
- naprakészen vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket,
- tájékoztatja a temetőlátogatókat,
- kijelöli a temetési helyeket,
- elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást,
- összegyűjti a hulladékot,
- gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról,
- összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását,
- gondoskodik az ügyfélfogadásról.

Egyéb kikötések:
- Az üzemeletető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét.
- Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybevételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt kifüggeszteni.
- Az üzemeltető lehetőség szerint nyisson irodát a településen, ahol ügyfélfogadást tart és amely bemutató helyiségként szolgál a kellékek árusításához.
- Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást ( üzemeltetés ) más gazdasági tevékenységeitől számvitelileg elkülöníti.
- Az üzemeltető köteles az üzemeltetés illetve a temetési szolgáltatás költségeinek megosztására az önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni.
- Az üzemeltető köteles az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól, valamint a közszolgáltatási tevékenységéről részletes áttekintő beszámolóban a képviselőtestületet évente május 31. napjáig tájékoztatni.
- Az üzemeltető e tevékenységéért a tulajdonos önkormányzattól díjazásra nem jogosult.
- Az üzemeltető teljes körű temetkezési szolgáltatás végzésére jogosult a Korm. rendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti illetve személyi feltételek szerint. A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni. Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.

A pályázat elbírálásánál előnyt élvez a pályázó, aki:
- a temetői létesítmények vonatkozásában fejlesztést, felújítást vállal,
- vállalja temetőben keletkező vízdíj megfizetését,
- vállalja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval szerződést köt, és megfizeti hulladékszállítás díját,
- teljes körűen vállalja a temetőben jelentkező parkgondozási feladatok elvégzését – szükség szerint, június-augusztus folyamán havi két alkalommal elvégzi a kaszálást,
- kedvezőbb áron nyújt temetkezési szolgáltatást a lakosság részére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázat benyújtásának helye: Szólád Község Önkormányzati Hivatal 8625. Szólád, Kossuth Lajos u.32.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban egy példányban kell benyújtani. A borítékon a pályázó nevét és a „Pályázat köztemető üzemeltetésére” feliratot kell szerepeltetni.

A pályázatok elbírálása: A pályázatokat Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. november 30. napjáig bírálja el, és egyben fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Sajtóközlemény

2015. augusztus 31-én zárult a Szólád Községi Önkormányzat, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0400 kódszámú „Napelemes rendszerek telepítése Szólád Községben” című projektje, amely mintegy 15,4 millió forintból valósult meg.

A község vezetése elkötelezett a megújuló energiaforrások minél nagyobb mértékű használata mellett. Céljuk egy olyan energiatakarékos és környezettudatos beruházás megvalósítása volt, amely során az önkormányzat két épületében megújuló energiaforrás hasznosításával csökkenteni tudja energiafelhasználását.

A projekt keretében a Konyha – Könyvtár, és a Faluház épületére napelemes rendszer került telepítésre. A Konyha – Könyvtár épületén 17 kW-os, a Faluház épületére pedig egy 5 kW-os napelemes rendszert, összesen 88 db napelem táblát helyeztek üzembe. A község önkormányzata a projekt megvalósításával biztosította, hogy a két épület energiahatékonyság szempontjából jelentősen javuljon és ezzel a működésével kapcsolatos költségek csökkentését érje el.

A projekt hatásaként az üvegházhatású gázok kibocsátása évente 22,622 tonnával csökken, illetve a megújuló energiahordozók felhasználása évente 87,120 GJ-lal nő. A projekt az energiatakarékosság mellett a környezetre is kedvező hatással bír.

A sikeres projekt után Szólád község vezetősége bízik abban, hogy a hozzá hasonló adottságokkal rendelkezo települések példát vesznek majd róla és nyitottabbak lesznek az olcsóbb és környezetkímélőbb technológiák alkalmazására.

A projekt megvalósulásával jelentos mértékben hozzájárul az ország 2020-as célkituzéseihez a megújuló energiahordozók hasznosításának növelése területén.

Kedvezményezett neve: Szólád Község Önkormányzata
A projekt összköltsége: 15 422 242 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A támogatás összege: 15 422 242 Ft

Letölthető változat

 

Turul Fogadó és Kultterasz

2015 májusától nyitva tart. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Nyitvatartási idő: 11.00- 22.00 -ig

Szolgáltatások:

  • Alakart és Menü. Menü : 890 Ft. A éb B menüből lehet választani.
  • Rendezvények lebonyolítását vállalják.

Telefon: 06 30/958 7840

Kedves Barátaim!

Ebben az évben is megkeresem gyülekezetünk tagjait, valamint gyülekezetünk barátait azzal a kéréssel, hogy – amennyiben tehetik és támogatandónak is ítélik – adójuk úgynevezett második 1 %-ával támogassák gyülekezetünk alapítványát, a Szóládi Jó Szó Református Gyülekezeti Alapítványt.
 
Az egész közösségünk nevében,
köszönettel és szeretettel:  

Hajdú Zoltán Levente
református lelkipásztor